Om oss

Kva vi er

Vi er ekspertar på revisjon

Vestlandsrevisjon IKS er eit  interkommunalt revisjonsselskap stifta av eigarkommunane i 2020 med røter frå dei to tidlegare revisjonsselskapa Indre Hordaland Revisjonsdistrikt og Nordhordland Revisjon IKS, som begge har lang historie og kjennskap til kommunane bak seg. Revisjonsselskapet arbeider både med offentleg revisjon av kommunar og revisjon av øvrige selskap i marknaden. Vi er ein totalleverandør og utfører rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for kommunane, samt revisjon for ei rekke sjølvstendige kommunale- og interkommunale selskap samt øvrige selskap.

Gjennom mange års samarbeid med kommunar, selskap og øvrige kundar i distriktet, har vi bygd opp god lokal kunnskap. Vi har kontor i Knarvik og på Voss. Vi ønskjer å levere revisjons- og rådgjevingstenester med høg kvalitet samtidig som vi vektlegg eit godt samarbeid og god dialog med eigarkommunane og dei øvrige kundane våre. Fleksibilitet, kvalitet og stabilitet i revisjonsteamet over tid er nokre av styrkane våre. Våre tilsette har utdanningsbakgrunn innan blant anna revisjon, økonomi, juss, administrasjon og leiing. Selskapet sine revisorar opprettheld kompetansen gjennom obligatorisk etter- og vidareutdanning.

Tilsette avdeling Knarvik

Janne Eraker

Revisjonssjef/Dagleg leiar og oppdragsansvarleg

Tlf:
997 26 168

E-post: janne.eraker@vestlandsrevisjon.no

Eli Stien

Rekneskapsrevisor

Tlf:
900 43 122

E-post:
eli.stien@vestlandsrevisjon.no

Sigrun Tjore

Rekneskapsrevisor

Tlf:
470 39 826

E-post:
sigrun.tjore@vestlandsrevisjon.no

Malin Hofslundsengen

Rekneskapsrevisor

Tlf:
980 92 198 

E-post:
malin.hofslundsengen@vestlandsrevisjon.no

Tilsette avdeling Voss

Arne Gilbakken

Forvaltningsrevisor med oppdragsansvar

Tlf:
934 96 668

E-post:
arne.gilbakken@vestlandsrevisjon.no

Gudrun Marie Helleve

Rekneskapsrevisor/Forvaltningsrevisor

Tlf:
900 19 342
E-post:
gudrun.marie.helleve@vestlandsrevisjon.no

Tommy Aarethun

Forvaltningsrevisor med oppdragsansvar

Tlf:
951 67 502
E-post:
tommy.aarethun@vestlandsrevisjon.no